NAŠ TIM

Doc. dr Biljana Milić

 • Doc. dr Biljana Milić je rodjena 1971. godine u Vrbasu.
 • Srednju medicinsku školu u Novom Sadu, smer laboratorijski tehničar, je završila 1990. godine.
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala 1990.god. a diplomirala 1997. godine sa prosečnom ocenom 8,92.
 • Od 1999. godine je zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine.
 • U aprilu 1999. godine je upisala specijalističke studije iz interne medicine koje je uspešno završila juna 2003. godine.
 • Specijalistički ispit iz uže specijalizacije (nefrologija) je odbranila novembra 2005.godine.
 • U zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast interna medicina (nefrologija i klinička imunologija) prvi put je izabrana 2001.godine.
 • Iste godine je upisala magistarske studije iz interne medicine, a magistarsku tezu pod naslovom "Kliničke karakteristike membranoproliferativnog glomerulonefritisa sa nefrotskim sindromom" je odbranila 25.10.2006.godine.
 • Doktorsku disertaciju pod nazivom "Biomarkeri u lupus nefritisu" je odbranila 28.06.2013.godine.
 • U martu 2014.godine izbrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast interna medicina (nefrologija i klinička imunologija).
 • Aktuelno je zaposlena na mestu šefa Odseka za biološku terapiju, Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine.
 • Autor je i koautor više originalnih radova objavljenih u domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim skupovima. Govori engleski jezik.