NAŠ TIM

Dr sc. med. Jana Ilić
Endokrinolog

  • Dr sc. med. Jana Ilić je rođena 1966. godine u Odžacima.
  • Srednju medicinsku školu u Novom sadu je završila 1985. godine kao nosilac Vukove diplome.
  • Medicninski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je završila 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,32.
  • Specijalistički ispit iz interne medicine je uspešno položila 1999. godine.
  • Iste godine je upisala užu specijalizaciju iz endokrinologije. Subspecijalistički rad pod nazivom “ Endokrinološki poremećaji u bolestima bubrega “ sa odliučnim uspehom je odbranila 2000. godine.
  • Tokom uže specijalizacije iz endokrinologije, završila je Školu ultrazvuka štitaste žlezde na Zlatiboru. Magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj hipertireoidizma na masu kosti žena u generativnom periodu života“ odbranila je 2003. godine.
  • Učestvovala je na više domaćih i inostarnih seminara i kongresa.
  • Objavila je više radove u aktuelnim stručnim medicinskim časopisima.
  • Nosilac je Zahvalnice Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u znak priznanja za uspešan rad.