TATJANA ĐURĐEVIĆ-MIRKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE INTERNAMED NOVI SAD iz Novog Sada (dalje: Rukovalac)u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac podataka o ličnosti je TATJANA ĐURĐEVIĆ-MIRKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE INTERNAMED NOVI SAD iz Novog Sada, ul. Stražilovska br. 14, MB 65762439, PIB 111950840, a lice za zaštitu podataka o ličnosti je Tatjana Đurđević-Mirković, broj telefona 063/809-78-91; e-mail:tatjanamirkovic67@gmail.com.

II PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Rukovalac obrađuje podatke o pacijentima na koje je obavezan Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva u svrhe i u obimu propisanom ovim zakonom i u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti koji podrazumevaju zakonitost i srazmernost pri obradi, tačnost, ažurnost i odgovarajuću zaštitu prikupljenih podataka od uništenja, gubitka i nedopuštenog pristupa i zloupotrebe.

Rukovalac u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva može obrađivati sledeće podatke:

 1. Podaci o pacijentu:
  – podaci o ličnosti: prezime, ime, prezime i ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, mesto prebivališta i boravišta, JMBG (jedinstveni matični broj građana);podaci o osiguranju;LBO (lični broj osiguranika);podaci o izabranim lekarima;medicinski podaci;lična medicinska istorija;porodična medicinska istorija;podaci o invalidnosti i nesposobnosti;podaci o faktorima rizika;socijalni podaci o pacijentu (zanimanje, školska sprema);kontaktni podaci (telefon, mobilni, imejl adresa).
 2. Podaci o zdravstvenom stanju i zdravstvenim uslugama:
  – podaci o poseti;razlog posete;lična anamneza i objektivni nalaz;dijagnoze;zdravstvene usluge pružene u toku posete;planirane zdravstvene usluge;upućivanje na specijalističke preglede;upućivanje na bolničko lečenje;izdati medicinski dokumenti;podaci o lekovima;izdata medicinsko-tehnička pomagala;ugradni medicinski materijal;značajne medicinske informacije;pristanak pacijenta.

Medicinska dokumentacija je dokument koji sadrži zapažene, merljive i ponovljive nalaze dobijene prilikom pregleda pacijenta, kao i laboratorijske i dijagnostičke testove, procene ili dijagnostičke formulacije. Medicinska dokumentacija hronološki beleži brigu o pacijentu, podržava dijagnostiku ili razloge posete zdravstvenoj ustanovi, potkrepljuje preventivne postupke, skrining, postupke lečenja i precizno ih dokumentuje. Predstavlja sudsko-medicinski dokument zbog čega mora biti potpuna, tačna i dostupna. Predstavlja i grupu sredstava za usklađeno evidentiranje i prikupljanje podataka o događajima i aktivnostima u sistemu zdravstvene zaštite.

III OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Pod obradom podataka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, korišćenje, pretraživanje, čuvanje, razvrstavanje i druge, bez obzira da li se obrada vrši na automatski, poluautomatski ili drugi način.

IV SVRHA OBRADE

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zakazivanja usluge, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, obezbeđivanja zdravstvene nege, lečenja.

V PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrhe opisane u delu IV ovog obaveštenja.
Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti koju dajete prilikom slanja poruke rukovaocu putem sajta„www.internamedmirkovic.com“ na taj način što ćete kvačicom označiti kvadratić koji se nalazi ispred rečenice “Prihvatam Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti”.

VI ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o pacijentima čuvaju se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

VII PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

 • Zaposlenima kod rukovaoca koji po zakonu i prirodi posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima;
 • Ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

VIII PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

 1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
 2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.