NAŠ TIM

Prof. dr Tatjana Ilić

  • Prof. dr Tatjana Ilić rođena je 1967. godine u Novom Sadu.
  • Osnovnu i Srednju medicinski školu završila je u Novom Sadu.
  • Diplomirala je kao najbolji student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992. godine sa prosečnom ocenom 9,94. Od 1993. godine je stalno zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine.
  • Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1998. godine, subspecijalistički ispit iz oblasti nefrologije je položila 2000. god. od kada ima zvanje Načelnika Odeljenja za kliničku imunologiju KC Vojvodine.
  • Magistarsku tezu pod nazivom „ Antigenska tipizacija antinuklearnihz antitela kod obolelih od SLE u našoj sredini“ je odbranila 1997. godine, a doktorsku distertaciju pod nazivom „ Citokini i solubilni adhezivni molekuli kod bolesnika sa Sistemskim eritemskim lupusom – korelacija sa stepenom aktivnosti bolesti, nastankom i težinom renalnih lezija“ odbranila je 2003. godine.
  • Od 2013. godine se nalazi u zvanju redovnog profesora na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.