NAŠ TIM

Prof. dr Đorđe Popović

 • Prof. dr Đorđe Popović je rodjen 1983. godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu je upisao 2002. godine, a diplomirao 2008. godine.
 • Na istom fakultetu je odbranio doktorsku disretaciju 2016. godine.
 • Specijalistički ispit iz interne medicine je položio 2017. godine, a subspecijalistički ispit iz endokrinologije 2019. godine.
 • Na Klinici za pedijatriju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine je bio zaposlen od 2009. godine, a od novembra 2010. godine je stalno zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Vojvodine.
 • U radu Katedre za internu medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu učestvuje od 2011. godine kao saradnik u nastavi, od 2013. godine kao asistent, a od 2018. godine kao docent.
 • Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti dijabetologije i endokrinologije, aktivno je učestvovao u radu brojnih domaćih i međunarodnih skupova.
 • Dobitnik je velikog broja domaćih i međunardnih priznanja za naučno-istraživački rad.
 • Početkom 2016. godine proveo je tri meseca na stručnom i naučnom usavršavanju u Pizi ( Italija ).
 • Osnovna polja stručnog i naučno-istraživačkog rada su patogeneza tipa 2 dijabetesa, hronične komplikacije dijabetesa, terapija dijabetesa, biologija masnog tkiva, gojaznost i kardiometabolički rizik.
 • Aktivno se služi engleskim jezikom, pasivno italijanskim, španskim i nemačkim jezikom.